Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst som vi har utfört – framför dina synpunkter.

Vad är ett klagomål?

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bla att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Kontakt
Collector, Box 119 14, 404 39 Göteborg
Telefon: 031-750 21 00

Klagomålsansvarig hos Collector

Om du inte har behov av opartisk information utan vill att en överordnad instans hos Collector prövar ditt klagomål kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos Collector, Isabel Mörner via klagomal@collectorbank.se eller post.

Kontakt
Collector Att: Isabel Mörner, Box 119 14, 404 39 Göteborg
Telefon: 031-750 21 00

Konsumenternas bankbyrå

Om du anser dig behöva en opartisk information om hur finansiella institut/banker bör bete sig i ärenden av det slag det är fråga om kan du vända dig antingen till konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Telefon: 08- 24 30 85

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt Klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna Reklamationsnämnden
Bankavdelningen
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00

Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Allmän domstol

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Om det blir aktuellt bör du tänka på att tvister angående belopp som understiger ett halvt basbelopp kan hanteras inom ramen för ett förenklat rättegångsförfarande, s k "småmål".

Ju större tvistebeloppet är desto viktigare att lämpligen via ett ombud undersöka möjligheten att vinna framgång i en eventuell rättegång. Du bör alltid undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.