Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och lagen om årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Vidare har Rådet för finansiell rapportering Kompletterande redovisningsregler för koncerner (RFR 1) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) tillämpats. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder (inkl derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användandet av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. För hantering av de områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen, hävisas till vidare information i aktuell Årsredovisning, under Finansiell information.

Kontakta oss

Clara Bolinder-Lundberg
Clara Bolinder-Lundberg IR Manager
Telefon:
+46 707 19 84 43
Epost:
clara.bolinderlundberg@collectorbank.se