Definitioner

Här förklarar vi olika begrepp och förkortningar

Ord Förklaring
Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden.
EBT Resultat före skatt (inklusive innehav utan bestämmande inflytande).
EBT marginal Resultat före skatt (inklusive innehav utan bestämmande inflytande) i relation till intäkter under perioden.
IKU Intern kapitalutvärdering.
Kapitaltäckning Kapitalbas i relation till kapitalkrav.
Kreditförluster Kreditförlustnivå i relation till genomsnittlig utlåning (och övriga kundfordringar) under perioden (snitt av ingående och utgående utlåning).
Soliditet Eget kapital (inklusive innehav utan bestämmande inflytande) i relation till balansomslutning.
Total kapitalrelation Avser den finansiella företagsgruppen. Kapitalbas i relation till riskvägt exponeringsbelopp.

Kontakta oss

Pia-Lena Olofsson
Pia-Lena Olofsson CFO & Head of IR
Telefon:
+46 708 58 04 53
Epost:
pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund
Åsa Hillsten Eklund CCO (Chief Communication Officer) & IR
Telefon:
+46 700 81 81 17
Epost:
asa.hillsteneklund@collectorbank.se