Investerare

Här hittar du all vår finansiella rapportering. Du finner också information om Collectoraktien, ägarstruktur och kalendariet.

Årsredovisning 2016

"Sjuttonde årsredovisningen med obruten tillväxt i omsättning och vinst känns fantastiskt!" – Lena Apler

Till digital årsredovisning 2016

Rapport från verksamheten

Första kvartalet har inneburit en fortsatt tillväxt i enlighet med plan. Ibland kan man tycka att det inte har hänt något omvälvande jämfört med föregående kvartal, men det är just Collectors styrka, vi utvecklas enligt plan, lägger affär till affär, ökar balans, intäkter och vinst. Inga dramatiska kast eller svängningar, utan stabil tillväxt.

Collector behöver förstärka sin identitet och visa upp ett "ansikte" för kunden, främst på privatsidan som är helt digital, men med vitt skilda produkter och delvis olika kundgrupper. Bli tydligare, men också mer personlig. För att vara relevant och skapa en fördjupad relation med kunder har vi satt igång utvecklingen av marknadens bästa bankapp för lansering under året. Vår bankapp ska fungera som en assistent som hjälper till att hantera din ekonomi enkelt och lustfyllt. Information och funktion, lättillgängligt, säkert och snyggt paketerat, egna produkter och partnerprodukter under samma tak. Att det blir en bot som sköter dialogen och blir samtalspartner är givet, nu ska vi Collectorifiera boten. Kanske ska hon heta Colla.

Vår stora företagsaffär med Rossignol har startat upp i mars, börjat bygga volym och visat att processer och system fungerar som vi har planerat. Vår omnichannel affär med Stadium likaså, nu bygger vi upp volymer och allt fungerar bra med mycket nöjda kunder.

Några riktigt spännande samarbeten med externa parter är under förhandling. Tanken är att Collector ska erbjuda ytterligare tjänster till sina kunder, men sourca dessa från externa parter som är specialiserade inom sina respektive områden. Det är en satsning för att ytterligare stärka kunderbjudandet, dra nytta av vår stora kunddatabas och vara beredda att ta ytterligare mark när PSD2 ska tillämpas från och med 2018.

Vi tillämpar från och med första kvartalet ett agilt arbetssätt genom hela bolaget med mycket lyckat resultat hittills. Det innebär att vi sätter samman team efter aktuella behov i projekt, där såväl affärssidan, it, ekonomi och juridik arbetar tillsammans i team och parallellt löser uppgiften och på så sätt kan nå målet snabbt och effektivt utan att tappa väsentliga delar. Det skapar också ökad kompetens och förståelse för hela affären och dess komplexitet.

Att vara väl positionerad för att snabbt ta vara på de olika möjligheter och utmaningar som kommer med ökade krav från marknaden, teknikutveckling och införandet av PSD2 är självklarheter för oss, men förtjänar att upprepas. I takt med införandet av helt egna affärssystem har vi lagt grunden med såväl modernast tänkbara teknik som högsta krav på trygghet och säkerhet. Våra cirka etthundrafyrtio it-utvecklare är möjliggörare och vår försäkring för att skapa och bibehålla en tätposition som digital nischbank, eller "cool techbank" som en kund uttryckte det.

Det förtjänar att nämnas att vår minst digitala produkt, fastighetskrediter till kommersiella aktörer, fortsätter att utvecklas fantastiskt väl. Stor efterfrågan från mycket bra kunder som uppskattar snabb och professionell hantering gör att denna del är ett tillgångsslag som ger god avkastning till låg risk. Under första kvartalet har vi emitterat Collectors första obligation under det nya MTN-programmet. Första emissionen blev övertecknad och vi stängde den på 800 MSEK med en attraktiv prissättning. Vi har som avsikt att under året emittera obligationer i både NOK och EUR.

Vi arbetar med temat "Believe in the idea", det gäller naturligtvis vad vi vill möjliggöra för våra kunder, men också sättet vi förhåller oss internt, vi ska förverkliga drömmar och idéer, helst göra det omöjliga möjligt och ständigt sträva efter utveckling.

Utsikterna för 2017 och framåt är ljusa med fortsatt tillväxt i oförminskad takt parat med låg risk och sunda affärsmässiga principer för allt vi gör. Sedan 4 april är jag tillförordnad VD, men räknar med att ha en ersättare på plats under året. Målsättningen är att presentera ny VD vid årsstämman den 25 april.

signatur
Lena Apler
Grundare & tillförordnad VD

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. 

Till finansiell information

Kalender

Här listar vi viktiga händelser för Collector under året.

Till kalendern