Omtanke

Ett strukturerat och transparent arbetssätt är en förutsättning för framgång.

På Collector Bank innebär omtanke att vi tar ansvar för hur vår verksamhet bedrivs, där ett strukturerat och transparent arbetssätt är en förutsättning för god affärsetik. 

Som bank har vi ett ansvar att driva en verksamhet som möjliggör ett positivt påverkansarbete. Våra kunder har olika förutsättningar att bedriva hållbarhetsarbete och vi lägger därför stor vikt vid att stötta våra kunder i deras omställning.

Genom våra styrdokument, såsom vår hållbarhetspolicy, uppförandekod och miljöpolicy, skapar vi förutsättningar för våra medarbetare att förstå hur organisationen ska arbeta för att förbli en partner som driver affärer med omtanke. Vi för kontinuerlig dialog med våra intressenter för att förstå deras utmaningar och skapar tydliga riktlinjer, processer och policys för att möta dessa behov.

Omtanke handlar även om att minska utsläppen från vår egen verksamhet från våra kontorsbyggnader, inköp och resor. Vi vill att våra kontor ska vara så miljösmarta som möjligt och vårt huvudkontor i Göteborg är guldklassificerat enligt den internationella miljöstandarden LEED.

Finanssektorn behöver även arbeta tillsammans för att skapa en hållbar omställning och vi har därför undertecknat FN:s Principer för ansvarsfull bankverksamhet (Principles for Responsible Banking, PRB). Principerna sätter ramar för ett hållbart banksystem och hjälper oss att bedriva affärer med omtanke. Genom initiativet förbinder vi oss att anpassa vår affärsverksamhet i linje med Parisavtalet och att bidra till FN:s hållbarhetsmål. Vi utvärderar årligen verksamheten för att identifiera utvecklingsområden. Vi har även undertecknat FN:s Global Compact och förbinder oss att bedriva vår verksamhet enligt principer kopplade till arbetsförhållanden, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsredovisningen är bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport i enlighet med kraven i ÅRL. Den omfattar moderbolaget Collector AB (org.nr 556560-0797) och samtliga enheter som konsolideras i Collectors koncernredovisning för samma period, vilka finns specificerade på sidan 35 i koncernredovisningen. Ta del av hållbarhetsrapporten nedan.

Policys


PRB-rapport