Collectors hållbarhetsarbete - CSR

I vår värld går etik och ansvar hand i hand med utveckling och lönsamhet. Som ett växande bolag har vi också ett ansvar att ge tillbaka, inte bara till våra aktieägare, utan även till det samhälle där vi verkar – lokalt som globalt.

Långsiktig social hållbarhet

Collectors hållbarhetsarbete är nära sammankopplat med våra kärnvärden: etik, engagemang och entreprenörskap. Ett etiskt förhållningssätt och en stark vilja att bidra till en positiv utveckling finns inbyggt i vårt DNA och är en naturlig del av vardagen för oss på Collector. Det genomsyrar våra värderingar, vår företagskultur och det dagliga arbetet.

I ett omvärldsperspektiv har vi valt att fokusera på social hållbarhet, eftersom det är där våra insatser har bäst förutsättningar att göra verklig skillnad.

Lokalt stöder vi organisationen Mitt Liv, bland annat genom att erbjuda mentorskap och praktikplatser för unga kvinnor och män med invandrarbakgrund. Det har inte bara lett till att fler människor kommit in på arbetsmarknaden, utan har också hjälpt till att bredda vår rekryteringsbas och hitta nya medarbetare.

Global samhällsutveckling

Att bidra till att människor klarar att själva komma på fötter ser vi som mycket mer långsiktigt hållbart än att enbart avsätta pengar (även om betydelsen inte ska underskattas). Det rimmar också med våra kärnvärden och vårt verksamhetsområde.

I det globala perspektivet jobbar vi med organisationen Hand in Hand. Även där handlar det om att ge förutsättningar för människor att själva förändra sin livssituation. Hand in Hand gör det möjligt för kvinnor i bl.a. Indien att starta egna företag och på så sätt ta sig och sina familjer ur fattigdom för gott. Engagemanget för Hand in Hand är också ett sätt att få våra medarbetare, samarbetspartners och kunder att lyfta blicken och se utanför Sverige. Världen är långt ifrån rättvis men vi kan bidra på vårt sätt och förhoppningsvis skapa ringar på vattnet.

– När man gör något som ligger nära ens egen verksamhet, är steget kortare till att bidra med något beständigt och effekterna kan då bli så mycket större, säger Lena Apler.

För att hållbarhetsarbetet ska vara meningsfullt krävs en uthållighet. Och för att kunna vara uthållig måste arbetet även vara affärsmässigt gynnsamt. Att unga och nyanlända kommer in i arbetslivet är positivt även för oss. Vi behöver hitta första och andra generationens invandrare likaväl som nyanlända. Många av dem kommer ju att utgöra en stor del av såväl vår rekryteringsbas som vår kundbas.

– Lena Apler, grundare och styrelseordförande Collector.

Collector Ventures

Collector Ventures är vår satsning på att investera i nya fintech-bolag. Även om en del av syftet är att utveckla vår egen affär och hålla en hög innovationsnivå ser vi det även som en del av vårt CSR-arbete. Att ge fler företag chansen att växa och skapa nya innovationer bidrar till ökad tillväxt och får både näringsliv och människor att utvecklas och skapa nya möjligheter. I det ser vi en stor samhällsnytta med enorm potential.

Som investerarare bidrar vi inte bara med kapital, utan även med kunskap, rådgivning och tillgång till ett stort nätverk. Via fonden har Collector hittills investerat i ett tiotal startups. Gemensamt för dessa är att de har en tydlig affärsidé som svarar mot ett behov på marknaden, inte sällan med en demokratisk aspekt, som att underlätta för människor att fatta bättre beslut kring sin konsumtion. Men det som framförallt är avgörande är att bolaget drivs av ett bra team som brinner för det de gör.

Collectors Magnus Lenngren väljer tillsammans med VD och styrelseordförande ut de bolag som vi ska investera i.
– Utöver att investeringen kan skapa en gemensam utväxling, ger det oss ett mer diversifierat nätverk. Vi har lärt känna nya entreprenörer i blandade åldrar och med olika erfarenhet och bakgrund, vilket är väldigt värdefullt, säger han.

Collector Ventures är ett samarbete med NFT Ventures, ett Venture Capital-bolag specialiserade inom fintech, som ser Collector som en inspirerande partner.
– Collector har tagit en tydlig position som ledande inom digital innovation och ser tillväxtmöjligheterna inom nästa generations banktjänster, säger Johan Lundberg, CEO NFT Ventures.

Internt hållbarhetsarbete

Collectors mål är att hållbarhetsarbetet ska finnas som en naturlig del i vårt handlings- och tankemönster. 
– Det måste finnas ett äkta engagemang som knyter ihop det vi gör i vardagen, säger Lena Apler.

Frågor som rör miljö, jämställdhet, etik och säkerhet arbetar vi kontinuerligt med i vår dagliga verksamhet och det finns en dokumenterad policy för vart och ett av dessa områden.

Affärsetik är grunden för vår verksamhet och en självklar del av vår vardag. För oss är det viktigt att följa skatteåtagandet för våra verksamhetsländer, då det bidrar till fortsatt samhällsutveckling i respektive land. Säkerhet och våra kunders integritet står allra högst i prioritet i våra IT-system.

Även om vår verksamhet i sig inte belastar miljön har givetvis varje val man gör betydelse. Vårt huvudkontor är certifierat enligt GreenBuilding och vi gör hållbara val genom att exempelvis minska resandet, spara energi, återvinna samt att premiera goda initiativ från våra medarbetare.

Arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet

Arbetsmiljöarbetet är en strategisk fråga för Collector. Vår utgångspunkt är att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats för alla. Vi utesluter ingen i vår strävan mot en arbetsplats där alla behandlas med respekt och värdighet.

Våra goda hälsotal är delvis en effekt av att vi har en ung organisation men vi uppmuntrar även till en sund och hållbar livsstil och arbetar aktivt för att skapa hög trivsel. Vi har ett klimat som kännetecknas av öppenhet, tydlighet och tillgänglighet och har en hög tilltro till den enskilda medarbetarens egen förmåga.

– Det finns massor av engagemang bland vår personal och det jag skulle vilja lyfta fram ännu mer. Jag tror också att medarbetare mår bra av att det finns en kultur som tar hållbarhet på allvar, säger Lena Apler.

Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process som inte är avslutat i och med att ett mål är uppnått. Därför har vi arbetsgrupper som jobbar tillsammans med hållbarhetsfrågor, lämnar förslag och löpande kan följa utfallet. Vår strävan är att integrera hållbarhet i allt vi gör.