Hållbarhet

Collector Bank vill genom affärsmässighet, engagemang och omtanke göra det möjligt för kunder att fortsätta att utvecklas. Tillsammans vill vi bidra till morgondagen och en hållbar utveckling.

Collector Bank är specialiserade på finansiering till små och medelstora företag i Norden. Som bank har vi ett stort ansvar att bidra till en mer hållbar ekonomi för våra kunder och för samhället där vi verkar. Vi vill vara en långsiktig partner till både företag och privatpersoner genom att bedriva en verksamhet som i alla delar skapar ett hållbart ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde.

Policyer och rapporter


Tre strategiska fokusområden:


Affärsmässighet

Collector Bank vill vara en aktör som möjliggör en hållbar utveckling för våra kunder och banken genom ansvarsfull finansiering. Att ta hänsyn till klimat, miljö och sociala aspekter är inte bara viktigt för vår interna verksamhet utan även en stor del av vår kreditgivningsprocess.


Engagemang

Collector Bank vill vara en attraktiv arbetsgivare i branschen och strävar efter att våra nuvarande och framtida medarbetare ska utvecklas i en arbetsmiljö som präglas av god gemenskap, mångfald och inkludering. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor och ser det som en investering för att uppnå hög trivsel, motivation och välmående.


Omtanke

Collector Bank vill vara en pålitlig partner genom hela värdekedjan. Alla våra intressenter, från investerare, medarbetare och kunder till leverantörer och samarbetspartners ska känna sig trygga i att vi bedriver affärer med omtanke för vår omgivning.

 

Vårt arbete grundar sig i Global Compacts 10 principer, som syftar till att långsiktigt bidra till ett integrerat, affärsetiskt, socialt och miljömässigt perspektiv i hela vår affär. Som en del av att integrera hållbarhet i affärsverksamheten har Collector Bank även undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Banking. Det innebär att banken åtar sig att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan på samhället i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet.


Collector Banks hållbarhetsramverk

Som bank lyder Collector Bank under lagar och förordningar på EU- och nationell nivå och vi är tillståndspliktiga under Finansinspektionen. Genom våra interna instruktioner och policyer samt vår uppförandekod och vårt strategiska hållbarhetsramverk arbetar vi för att integrera hållbarhet i vår affär.

Collectors uppförandekod beskriver vårt sätt att arbeta och syftar till att vägleda oss i våra affärsrelationer. Den gäller för alla medarbetare, oavsett roll eller position, inklusive styrelseledamöter och inhyrd personal. Alla medarbetare har ett ansvar att känna till vad uppförandekoden innebär och förväntas agera och utföra sitt arbete i enlighet med denna.