Hero image

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Collector ska vara en långsiktig partner till både företag och privatpersoner. Det innebär att vi som bank vill ta ansvar i allt vi gör, i vår relation till kunder, i projekt vi tar oss an, och hur vi bedriver vår affär.

Vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet på Collector Bank.

Vårt arbete grundar sig i Global Compacts 10 principer, som syftar till att långsiktigt bidra till ett integrerat, affärsetiskt, socialt och miljömässigt perspektiv i hela vår affär.

Tre strategiska fokusområden

Vi vill göra skillnad där vi har störst möjlighet att påverka. Vår verksamhet och dagliga arbete ska styras av god affärsetik och sunda värderingar och därigenom aktivt bidra till att skapa hållbara finanser, minska miljö- och klimatpåverkan samt att erbjuda en utvecklande arbetsplats.

Skapa hållbara finanser

Som bank har vi ett stort ansvar att bidra till en mer hållbar ekonomi för våra kunder och samhället där vi verkar. Genom våra affärsområden har vi möjlighet att hjälpa företag och människor att växa genom tillgång till finansieringslösningar, affärsstöd och smart sparande. Med tydliga och transparenta processer vill vi säkerställa att vår utlåning sker på rätt grund och med ekonomiska förutsättningar för att kunna bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Läs mer

Minska miljö- och klimatpåverkan

Vi vill vara med och bidra till att begränsa uppvärmningen av planeten till under 1,5 grader enligt Parisavtalet, och därmed aktivt bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan där vi har möjlighet. I ett första steg handlar det om att minska utsläppen från vår egen verksamhet och säkerställa vår egen process för att mäta våra utsläpp och vårt mål är att vara klimatneutrala till 2025. Därutöver tittar vi även på möjligheten att kunna hjälpa våra kunder till mer klimatsmarta val.

Läs mer

Engagemang

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare i branschen och strävar efter att våra nuvarande och framtida medarbetare ska utvecklas, utmana och förändra i en arbetsmiljö som präglas av god gemenskap, mångfald och inkludering. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor och ser det som en investering för att uppnå hög trivsel, motivation och välmående.

Läs mer

Collectors hållbarhetsramverk

Som bank lyder Collector under lagar och förordningar på såväl EU- som nationell nivå och vi är tillståndspliktiga under Finansinspektionen. Genom våra interna instruktioner, uppförandekod, policyer och ramverk arbetar vi för att integrera hållbarhet i vår affär.

Collectors uppförandekod beskriver vårt sätt att arbeta och syftar till att vägleda oss i våra affärsrelationer. Den gäller för alla medarbetare, oavsett roll eller position, inklusive styrelseledamöter och inhyrd personal. Alla medarbetare har ett ansvar att känna till vad uppförandekoden innebär och förväntas agera och utföra sitt arbete i enlighet med denna.

Policys

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsredovisningen är bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport i enlighet med kraven i ÅRL. Den omfattar moderbolaget Collector AB (org.nr 556560-0797) och samtliga enheter som konsolideras i Collectors koncernredovisning för samma period, vilka finns specificerade på sidan 35 i koncernredovisningen. Ta del av hållbarhetsrapporten nedan.

 

PRB-rapport