Hero image

Extra bolagsstämma 2020

Collectors extra bolagsstämma avhölls den 17 februari 2020 i Göteborg. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”), i syfte att använda emissionslikviden för att stärka bolagets kapitalbas.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka 1 000 MSEK.

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra villkoren för Företrädesemissionen omkring den 25 februari 2020, bland annat det belopp som bolagets aktiekapital kommer ökas med, det antal aktier som ska emitteras, teckningskursen för de nya aktierna, avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen och teckningsperiod.

Collector har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.


Dokument

Fullmakt

  • Fullmakt ombud Collector