Valberedning & utskott

På årsstämman 2020 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.

Valberedning

Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september genom Euroclear Sweden AB identifierat de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska styrelses ordförande erbjuda nästa aktieägare i storleksordningen att utse ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Collectors valberedning.

Valberedningen har, inför årsstämman 2020, följande sammansättning:

 • Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder
 • Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
 • Fredrik Paulsson, utsedd av Helichrysum Gruppen AB
 • Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)

Rolf Lundström har utsetts till ordförande för valberedningen. 

Risk- och revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett risk- och revisionsutskott. Risk- och revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll, internrevision och riskbedömning efterlevs och är tillämpbara. Risk- och revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden. Collectors risk- och revisionsutskott ska bestå av minst två styrelseledamöter.

Det nuvarande revisionsutskottet består av ledamöterna:

 • Erik Selin 
 • Marcus Hansson
 • Anna Kinberg Batra

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott.  Ersättningsutskottets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till verkställande direktören och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernledningen samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningsutskottet har även som uppgift att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter.

Det nuvarande ersättningsutskottet består av ledamöterna:

 • Erik Selin
 • Christoffer Lundström

Kreditutskott

Styrelsen har inrättat ett kreditutskott. Utskottet består av ledamöter från styrelsen med bolagets verkställande direktör eller koncernkreditchef som föredragande. Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsens sammanträden och fattar beslut avseende kreditåtaganden som överstiger belopp definierade i av styrelsen fastställd kreditinstruktion.

Det nuvarande kreditutskottet består av ledamöterna:

 • Erik Selin
 • Marcus Hansson
 • Ulf Croona