Valberedning & utskott

På årsstämman 2016 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledmöter.

Priciper

Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande snarast den sista bankdagen i september genom Euroclear Sweden AB identifierat de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska styrelses ordförande erbjuda nästa aktieägare i storleksordningen att utse ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Collectors valberedning.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om:

 • ordförande vid årsstämma
 • antal stämmovalda styrelseledamöter
 • val av styrelsens ordförande
 • arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.
 • val av revisorer och arvode till revisorer
 • val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2016:

 • Lena Apler, företrädare för eget och närståendes innehav
 • Erik Selin (valberedningens ordförande), företrädare för Fastighets AB Balder
 • Rolf Lundström, företrädare för StrategiQ Capital och Provobis
 • Fabian Hielte, företrädare för Ernström Kapitalpartner

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll, internrevision och riskbedömning efterlevs och är tillämpbara. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden. Collectors revisionsutskott ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Det nuvarande revisionsutskottet består av ledamöterna:

 • Erik Selin, ordförande
 • Helena Levander
 • Johannes Nyberg

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till verkställande direktören och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernledningen samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningsutskottet har även som uppgift att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman. Det nuvarande ersättningsutskottet bestod fram till årsstämman 2016 av:

 • Erik Selin (ordförande)
 • Lena Apler
 • Christoffer Lundström

Kreditutskott

Styrelsen i Collector Bank har inrättat ett kreditutskott. Utskottet består av tre ledamöter från styrelsen med bolagets verkställande direktör och koncernchefen som föredragande. Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsens sammanträden och fattar beslut avseende kreditåtaganden som överstiger belopp definierade i av styrelsen fastställd kreditinstruktion.