Revisor

Collectors revisor är Ernst & Young AB. Ernst & Young AB genomför revisionen i Collector AB (publ) samt dotterbolag.

Enligt bolagsordningen ska Collector ha minst en och högst två revisorer vars mandatperiod löper intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Vid årsstämman 2021 valdes revisionsfirman Ernst & Young AB till Collectors revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2022. Huvudansvarig auktoriserad revisor är Daniel Eriksson.

Revisionen omfattar årligen en lagstadgad revision av Collectors årsredovisning, lagstadgad revision av moderbolag samt dotterbolag, revision av interna rapportpaket, revision av bokslutet och översiktlig granskning av en delårsrapport.