Revisor

Collectors revisor är Ernst & Young AB. Ernst & Young AB genomför revisionen i Collector AB (publ) och i samtliga väsentliga dotterbolag.

Enligt bolagsordningen ska Collector ha minst en och högst två revisorer vars mandatperiod löper intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Vid årsstämman 2020 valdes revisionsfirman Ernst & Young AB till Collectors revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2021. Huvudansvarig auktoriserad revisor är Daniel Eriksson.

Revisionen omfattar årligen en lagstadgad revision av Collectors årsredovisning, lagstadgad revision av moderbolag och alla väsentliga dotterbolag, revision av interna rapportpaket, revision av bokslutet och översiktlig granskning av en delårsrapport. Som ett led i arbetet används genomgångar av den interna kontrollen. Granskning och revision av årsbokslutet och årsredovisning görs under januari–februari.