Intern kontroll

Collector Bank har inrättat en särskild funktion för internrevision och för att uppföljning sker. Deloitte har anlitats för utförande av internrevisionen

Internrevision

Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion vars arbete baseras på en riskanalys och den revisionsplan som fastställs av Collectors styrelse. Deloitte är utsedda av styrelsen till internrevisor i Collector. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser och föreslå förändringar där dessa kan bidra till ökad effektivitet. Internrevisionsarbetets inriktning och omfattning utgår från god internrevisionssed. Det yttersta ansvaret för riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen ligger alltid på bolagets styrelse, som har internrevisionen som sitt kontrollerande organ. Internrevisionens roll beskrivs ibland som ”tredje linjens försvar”. Baserat på modellen om tre försvarslinjer utgör den operativa verksamheten ”första försvarslinjen” och de oberoende kontrollfunktionerna för compliance och riskkontroll den ”andra försvarslinjen”. Styrelsen får regelbundet återkoppling direkt från internrevisorn gällande bolagets interna kontroll och, kan om man så önskar, utöka kontrollen vid behov.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av den totala interna kontrollen inom Collector. Den syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. I årsredovisningslagen uttrycks krav på att bolaget årligen ska beskriva bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen.