Intern kontroll

Collector Bank har inrättat en särskild funktion för internrevision och för att uppföljning sker. KPMG AB har anlitats för utförande av internrevisionen.

Den interna kontrollen

För övriga bolag i koncernen har Collector inte inrättat någon särskild funktion för internrevison utan uppgiften fullgörs för dessa bolag av styrelsen. I Collector ansvarar vidare verkställande direktören tillsammans med ekonomichefen för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Collectors organisation, rutiner och åtgärder. Samtliga anställda i Collector har ett ansvar för den interna kontrollen men det yttersta ansvaret vilar på styrelsen.

Syftet är att säkerställa att Collector löpande kan identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som det är eller kan förväntas komma att bli exponerat för, att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Collectors finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav på såväl noterade som onoterade bolag följs.

Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av Collectors policyer, principer och instruktioner. Därutöver sker en övervakning av skyddet av Collectors tillgångar samt att Collectors resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt.

Vidare sker internkontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker.