Information om ersättningar
(räkenskapsåret 2021)


Collector har en ersättningspolicy som innehåller regler om fast och rörlig ersättning till all personal inom Collectorkoncernen. Vid årsstämman den 27 april 2020 antogs nya riktlinjer för ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare bestämmas i enlighet med Collectors ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1 och FFFS 2020:30) samt övrig reglering på området.

 

Ersättningsstrategi och principer för ersättning i Collector


En väl fungerande marknadsmässig ersättningsstruktur är en viktig komponent för att uppnå goda resultat och ett sunt risktagande i banken. Collectors ersättningssystem är utformat med målsättningen att attrahera, behålla och motivera medarbetare med den kompetens som erfordras för att bedriva en modern och hälsosam bankverksamhet i enlighet med bankens långsiktiga såväl som övergripande målsättningar och principer. Ersättningar inom banken ska vara marknadsorienterade och konkurrenskraftiga och ska främja ageranden i enlighet med Collectors värdegrund.

Ersättning till anställda inom Collector kan utgå dels i form av fast ersättning, dels genom rörlig ersättning. Dessutom kan årsstämman, om så beslutas, lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Målsättningen är att uppnå en sund balans mellan de olika delarna av ersättningen. Ersättning till styrelseledamöter utges i form av fast ersättning efter beslut av bolagsstämman utifrån förslag från Collectors valberedning. Nivån på ersättningen ska vara anpassad efter respektive styrelseledamots befogenhet, uppgift, sakkunskap och ansvar.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innefattande VD, vice VD och andra personer inom bolagsledningen samt styrelseledamöter, fastställs årligen på årsstämman i Collector. Grunderna för rörlig ersättning för övriga anställda fastställs årligen av styrelsen genom en ersättningspolicy.

Ersättning till personer i bolagsledningen utges i form av fast ersättning, pension och andra förmåner. I syfte att undvika att uppmuntra till osunt risktagande, ska någon rörlig ersättning inte utgå annat än vad som anges i Collectors riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vid extraordinära händelser. Den fasta ersättningen ska således, tillsammans med tjänstepensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning.

 

Beskrivning av fast ersättning


Anställda inom Collector ska erhålla fast ersättning, lön, som utbetalas månadsvis. Grunden i lönesättningen avseende den fasta ersättningen baseras på arbetets svårighetsgrad, individens erfarenhet, ansvar, kompetens och prestation. Collector tillämpar således individuell lönesättning i syfte att uppmuntra goda prestationer, engagemang och kompetensutveckling. Bedömning sker utifrån Collectors värdeord samt lönekriterier.

Den fasta lönen revideras årligen.

 

Beskrivning av rörlig ersättning


Den rörliga ersättningen grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt ska vara utformad med syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. I syfte att inte främja ett osunt risktagande eller i övrigt riskera att Collectors ersättningssystem medför risker för att kundskyddet inte kan upprätthållas, har Collector fastställt tak för utfall av rörlig ersättning.

Ansvariga för riskkontrollfunktionen och compliancefunktionen ska erhålla ersättning i förhållande till uppnåendet av de mål som är kopplade till deras funktion, oberoende av resultatet i de affärsområden som funktionen kontrollerar.

 

Balans mellan fast och rörlig ersättning


De yttersta ramarna för förhållandet mellan fast och rörlig ersättning regleras i gällande lagstiftning och får inte överstiga det tak för utfall av rörlig ersättning som beslutats för respektive medarbetarkategori. För anställda vars arbetsuppgift har väsentlig inverkan på Collectors riskprofil gäller att den rörliga ersättningen inte får överstiga 100% av den fasta lönen för varje individ.

 

Ersättningspolicyn samt beslutsprocessen för densamma

Ersättningspolicyn

Bolaget har fastställt en ersättningspolicy, i vilken ramarna och de grundläggande principerna för hur ersättningar inom Collector ska fastställas, förutsättningar för fast och rörlig ersättning, resultatbedömning och riskjustering. Syftet med policyn är att säkerställa att Collector följer gällande regelverk samt har en sund och stabil process avseende hanteringen av ersättningar. Collectors styrelse är ytterst ansvarig för att policyn tillämpas, följs upp samt årligen revideras.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, i vars uppgifter det ingår att bereda ersättningspolicyn samt styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
 

Beslutsprocessen

Principerna för utbetalning av fast, respektive rörlig ersättning stadgas i Collectors ersättningspolicy. Ansvarig för HR ansvarar för uppdatering av policyn inför styrelsens fastställande. Beslut om ersättningar till styrelseledamöter fattas av bolagsstämman efter förslag från valberedningen. Ersättning till personal som ingår i bolagsledning beslutas av styrelsen inom ramen för av årsstämman fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till övrig personal förhandlas fram och beslutas i samråd mellan affärsområdesansvarig, HR och i vissa fall VD.


Resultatbedömning och riskjustering

Av Finansinspektionens föreskrifter framgår att Collectorkoncernens bedömning av det resultat som ska ligga till grund för beräkning av rörlig ersättning, i huvudsak ska baseras på riskjusterade vinstmått. Nuvarande och framtida risker, såväl i som utanför balansräkningen, ska beaktas. I bedömningen ska Collector även ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver. Den bedömning som ska ligga till grund för beräkning av rörlig ersättning ska även nyttjas för att fastställa eventuella bonuspooler.
 
Collector fastställer och dokumenterar såväl kvantitativa som kvalitativa resultatkriterier, inklusive finansiella och icke-finansiella sådana, för enskilda personer, för affärsenheter, för relevanta personer och för institutet. Resultatkriterierna ska inte ge incitament till överdrivet risktagande eller vilseledande försäljning av produkter. Collector strävar efter att de kriterier som används för att mäta risk och resultat ska vara så nära kopplade som möjligt till de beslut som fattas av den identifierade anställde och den personalkategori som omfattas av resultatmätningen samt att kriterierna ska garantera att tilldelningsprocessen påverkar personalens beteende på ett ändamålsenligt sätt.

När Collector beslutar hur stor del av de totala ersättningarna som ska vara rörliga, ska Collector alltid säkerställa att dess totala ersättningar inte begränsar koncernens förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.
 
Om Collectors styrelse fattar beslut om rörlig ersättning till risktagare ska såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och Collectors totala resultat beaktas.
 
De finansiella kriterier som Collector lägger till grund för beslut om ersättning specificeras och dokumenteras samt ska även biläggas det styrelseprotokoll där beslutet om rörlig ersättning har fattats.

Riskanalys

Collector utför och antar regelbundet en riskanalys med syfte att identifiera medarbetare vars arbetsuppgift har väsentlig inverkan på Collectors riskprofil. Analysen genomförs minst årligen basis och antas av Collectors styrelse.
 

Ersättningsutskottet

För att bistå styrelsen i ersättningsfrågor har styrelsen i Collector inrättat ett ersättningsutskott. Utskottet är beredande och styrelsen fattar samtliga beslut.

Utskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och samtliga personer i ledningsgruppen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningsgruppen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Collector.

Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter.
 
Styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning för utskottet, Arbetsordning för styrelsens ersättningsutskott.

VD och Affärsområdesansvariga

Affärsområdesansvariga ansvarar för att tillsammans med HR och i förekommande fall VD fatta beslut om ersättningar till anställda som inte tillhör bolagsledningen.

 

Kostnadsförda belopp för ersättningar (MSEK)

Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar uppdelat på affärsområden (land)

Dessa totalbelopp inkluderar samtliga ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. De inkluderar även kollektiva personalkostnader. Styrelsearvoden ingår ej i nedan tabell. Mer information om totalbeloppen finns i bankens årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Affärsenhet MSEK
Sverige 240 MSEK
Finland 27 MSEK
Norge 17 MSEK
Totalt 285 MSEK


Fast och rörlig ersättning

Beloppen nedan (fast och rörlig ersättning) utgör ersättningar som utbetalts 2021 i samtliga länder och inkluderar inte sociala avgifter, särskild löneskatt eller motsvarande avgifter/skatter. De inkluderar inte heller kollektiva personalkostnader.

Fast ersättning är exklusive pension, semesterlöneskuld, övriga förmåner och rörlig ersättning. Styrelsearvoden ingår ej i tabellen nedan.

2021 (MSEK) Fast ersättning Antal personer som fått fast ersättning Rörlig ersättning Antal personer som fått rörlig ersättning
Verkställande ledning 24,7 MSEK 15 st 0,1 MSEK* 2 st
Risktagare (utöver verkställande ledning)** 19,4 MSEK 18 st 37,9 MSEK 6 st
Övrig personal*** 157,3 MSEK 477 st 11,4 MSEK 145 st
Totalt 201 MSEK 510 st 49 MSEK 153 st

*Avrundat till heltal i Årsredovisning. Avser diskretionär bonus.
**Konsulter som klassats som risktagare är inkluderade.
***Konsulter är exkluderade.

Banken har ingen enskild person som har erhållit en ersättning på 1 miljon EUR eller mer (totalt) under 2021.


Avgångsvederlag

Tabellen avseende avgångsvederlag nedan inkluderar inte lön under uppsägningstid under vilken den anställde varit arbetsbefriad eller utlovad förlängd uppsägningstid. För mer information om uppsägningstider för den verkställande ledningen, se bankens årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Avgångsvederlag 2021 (kSEK) Utbetalt Antal personer utbetalt
Verkställande ledning 0 0
Risktagare (utöver verkställande ledning) 0 0
Övrig personal 1 587 8
Totalt 1 587 kSEK 8

Som framgår av tabellen ovan beviljades 8 medarbetare avgångsvederlag 2021. Högsta avgångsvederlaget utbetalt till enskild person under 2021 uppgår till 336 kSEK.