Collectors ersättningsstrategi och principer för ersättning till anställda


Collector har en ersättningspolicy som innehåller regler om fast och rörlig ersättning till all personal inom Collectorkoncernen.

En väl fungerande marknadsmässig ersättningsstruktur är en viktig komponent för att uppnå goda resultat och ett sunt risktagande i banken. Collectors ersättningssystem är utformat med målsättningen att attrahera, behålla och motivera medarbetare med den kompetens som erfordras för att bedriva en modern hälsosam bankverksamhet i enlighet med bankens långsiktiga såväl som övergripande målsättningar och principer.

K10, s. 64-65 i Årsredovisningen

 

Ersättningar till ledande befattningshavare


Vid årsstämman den 27 april 2020 antogs nya riktlinjer för ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare bestämmas i enlighet med Collectors ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Ledande befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall som huvudregel inte någon rörlig ersättning utgå. Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning.

Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

 

Redogörelse för Collectors ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter


Collector har antagit en ersättningspolicy som är framtagen i syfte att uppfylla de krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut och kreditmarknadsbolag.

Förvaltningsberättelsen, s. 101-102 i Årsredovisningen

Information om ersättningar avseende räkenskapsår 2021