Ersättningar till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 27 april 2020 antogs nya riktlinjer för ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare bestämmas i enlighet med Collectors ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Ledande befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall någon rörlig ersättning inte utgå. Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning.

Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.