Bolagsordning

Bolagsordning för Collector AB (publ), org. nr 556560-0797.

§1 Firma

Bolagets firma är Collector AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta dotterbolag som bedriver verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller liknande verksamhet, att direkt eller indirekt bedriva sådan verksamhet som nu sagts och som inte förutsätter tillstånd enligt ovan nämnda lag, att direkt eller indirekt förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

§5 Aktier

Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.
Aktier av två slag får ges ut, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie och preferensaktie berättigar till vardera en (1) röst.

Företrädesrätt

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, av stamaktie eller preferensaktie har aktieägare företrädesrätt till de nya aktierna så att gammal stamaktie skall ge företrädesrätt till ny stamaktie, gammal preferensaktie skall ge företrädesrätt till ny preferensaktie (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast stamaktier eller endast preferensaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att både stamaktieägarna och preferensaktieägarna har rätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett slag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vinstutdelning

Preferensaktierna skall under perioden 1 december 2013 – 30 november 2018 medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av 0,848 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,212 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara första vardagen i mars, juni, september respektive december varje år. För det fall sådan dag inte är en bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, skall avstämningsdagen vara närmast följande bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske senast femte bankdagen efter avstämningsdagen. Om under visst år eller under visst kvartal vinstutdelning inte lämnas till preferensaktie eller om den kvartalsvisa utdelningen sker med ett belopp som understiger 0,212 kronor har aktien inte rätt att följande år erhålla vad som brustit.

Bolagets upplösning

Upplöses bolaget skall bolagets tillgångar fördelas lika mellan aktierna, oavsett aktieslag.

Omvandlingsförbehåll

Styrelsen skall i september 2018, dock tidigast femte bankdagen efter den avstämningsdag för utdelning som infaller i september 2018, fatta beslut om omvandling av samtliga preferensaktier till stamaktier. Därvid skall styrelsen fastställa och offentliggöra avstämningsdag för omvandlingen. Av styrelsen beslutad omvandling skall genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.

§9 Rätt att delta i stämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår, 1 januari 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 16 april 2015.