Bolagsordning

Bolagsordning för Collector AB (publ), org. nr 556560-0797.

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Collector AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta dotterbolag som bedriver verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller liknande verksamhet, att direkt eller indirekt bedriva sådan verksamhet som nu sagts och som inte förutsätter tillstånd enligt ovan nämnda lag, att direkt eller indirekt förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer

En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn valdes.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

§9 Rätt att delta i stämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår, 1 januari - 31 december.

§13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 27 april 2020.