Bolagsstyrning

Här hittar du vår bolagsstyrning, vilka som sitter i styrelsen och ledning. Du finner också information kring våra årsstämmor, valberedning och utskott.

Collector Styrelse

Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. 

Läs mer om vår styrelse

Ledande befattningshavare på Collector Bank

Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Collectors ledning och vilka positioner de har.

Läs mer om vår ledning

Årsstämma 2018

Välkommen till Collector ABs årsstämma 2018

Läs mer

Collectors bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Till bolagsordning

Valberedning och utskott

På årsstämman 2016 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen.

Till valberedning och utskott

Information om Årstämman 2017

Collector AB's årsstämma 2017 ägde rum tisdagen den 25 april 2017 i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg.

Årsstämma 2017 Årsstämma 2016

Revisor

Collectors revisor är PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Peter Nilsson som ansvarig revisor. PwC genomför revisionen i Collector AB (publ) och i samtliga väsentliga dotterbolag.

Revisionen omfattar årligen en lagstadgad revision av Collectors årsredovisning, lagstadgad revision av moderbolag och alla väsentliga dotterbolag, revision av interna rapportpaket, revision av bokslutet och översiktlig granskning av en delårsrapport. Som ett led i arbetet används genomgångar av den interna kontrollen. Granskning och revision av årsbokslutet och årsredovisning görs under januari–februari. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter. Enligt bolagsordningen ska revisorns mandattid vara ettårig.

Auktoriserad revisor har varit PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) sedan år 2013 och omvaldes som Collectors revisionsbyrå vid bolagsstämman den 29 april 2016 för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2017. Jan Peter Nilsson, är huvudansvarig revisor från PWC (auktoriserad revisor och medlem i FAR) och ersatte tidigare huvudansvarige revisorn Johan Rippe från PWC.

Peter Nilsson

Peter Nilsson 

PwC | Financial Services | Auktoriserad revisor | Partner 
Direkt: +46 (0)10 2133309 | Mobil: +46 (0)709 293309 
Email: peter.nilsson@se.pwc.com 
PwC Sverige 
113 97 Stockholm | Torsgatan 21 
www.pwc.se

Intern kontroll

Collector Bank har inrättat en särskild funktion för internrevision och för att uppföljning sker. KPMG AB har anlitats för utförande av internrevisionen.

För övriga bolag i koncernen har Collector inte inrättat någon särskild funktion för internrevison utan uppgiften fullgörs för dessa bolag av styrelsen. I Collector ansvarar vidare verkställande direktören tillsammans med ekonomichefen för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Collectors organisation, rutiner och åtgärder. Samtliga anställda i Collector har ett ansvar för den interna kontrollen men det yttersta ansvaret vilar på styrelsen.

Syftet är att säkerställa att Collector löpande kan identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som det är eller kan förväntas komma att bli exponerat för, att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Collectors finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav på såväl noterade som onoterade bolag följs.

Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av Collectors policyer, principer och instruktioner. Därutöver sker en övervakning av skyddet av Collectors tillgångar samt att Collectors resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt.

Vidare sker internkontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärssystem samt genom analys av risker.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare.

Läs om ersättningar till ledande befattningshavare

Riskhantering

Collectors förmåga att bedöma, hantera och kontrollera risk är central för att uppnå en god, riskjusterad avkastning.

Läs om vår riskhantering