Bolagsstyrning

Här hittar du vår bolagsstyrning, vilka som sitter i styrelsen och ledning. Du finner också information kring våra årsstämmor, valberedning och utskott. Utförlig beskrivning av bankens bolagsstyrning finns i årsredovisningen 2021, sid. 97-108.

Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. 

Läs mer om vår styrelse

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Collectors ledning och vilka positioner de har.

Läs mer om vår ledning

Collectors bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Till Collector Bank AB's bolagsordning

Valberedning och utskott

På årsstämman 2022 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen.

Till valberedning och utskott

Extern revisor

Ernst & Young genomför den externa revisionen i Collector Bank AB (publ). Huvudansvarig revisor är Daniel Eriksson.

Till sidan om extern revisor

Intern styrning och kontroll

Inom ramen för god intern styrning och kontroll återfinns ett robust ramverk av interna regler och processer.

Läs mer om intern styrning och kontroll

Ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare.

Läs om ersättningar till ledande befattningshavare

Riskhantering

Collectors förmåga att bedöma, hantera och kontrollera risk är central för att uppnå en god, riskjusterad avkastning.

Läs om vår riskhantering