Hero image

ÅRSSTÄMMA 2022

Collectors årsstämma avhölls den 4 maj 2022

Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Dispositioner beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 2 485 443 716 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 2 485 443 716 kronor, innebärandes att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberednings förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Ulf Croona, Bengt Edholm och Marie Osberg. Till styrelseordförande valdes på nytt Erik Selin. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se.

Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Vidare beslutade årsstämman om ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var för respektive utskott. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla som längst till årsstämman 2026.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall någon rörlig ersättning inte utgå. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i sin helhet på www.collector.se.

Årsstämman beslutade att godkänna den rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som upprättats av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.collector.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Collector under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv.

Godkännande av fusionsplan avseende fusion mellan Collector AB och Collector Bank AB

Årsstämman beslutade om godkännande av fusionsplanen för att genomföra den föreslagna fusionen mellan Collector AB och Collector Bank AB. Fusionen innebär att Collector Bank AB absorberar Collector AB. Fusionen görs i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. All verksamhet i Collector-koncernen förblir oförändrad efter fusionen då all operativ verksamhet idag bedrivs i Collector Bank AB, inklusive dess filialer. Fusionen beräknas genomföras under tredje kvartalet 2022, då aktierna i Collector Bank AB avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Genomförande av fusionen förutsätter att (a) innehavarna av utestående obligationer i Collector Bank AB godkänner vissa nödvändiga ändringar i obligationsvillkoren, (b) Finansinspektionen lämnar nödvändiga tillstånd samt att (c) Nasdaq Stockholm godkänner att aktierna i Collector Bank tas upp till handel.