Hero image

ÅRSSTÄMMA 2018

Collector AB's årsstämma 2018 ägde rum tisdagen den 24 april 2018, kl. 15.00, på Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberednings förslag beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Cecilia Lager, Patrik Reuterskiöld och Anna Settman. Azita Shariaty hade undanbett sig omval. Till styrelseordförande valdes Lena Apler. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se.

Stämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Vidare beslutade stämman om ett fast styrelsearvode om 600 000 kronor till styrelsens ordförande och   300 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kronor per utskott. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall någon rörlig ersättning inte utgå. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sam- manlagt uppgå till högst 10 269 051 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Bilder från Årsstämman 2018

Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018
« »