Hero image

ÅRSSTÄMMA 2020

Collector AB (publ):s årstämma kommer att hållas i Göteborg måndagen den 27 april 2020.

Plats: Collectors lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådan begäran till styrelsen senast den 7 februari 2020. Begäran ska lämnas skriftligen och skickas till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Årsstämma”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Malin Alevåg, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Kommande informationstillfällen från Collector:

Bokslutskommuniké 2019: 13 februari 2020

Delårsrapport januari-mars 2020: 23 april 2020


Tidigare årsstämmor