Hero image

Årsstämma 2021

Årsstämman i Collector AB (publ) äger rum onsdagen den 5 maj 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.


Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021;

  • dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 4 maj 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning, så att den är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.


Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman:

Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst måste sådan aktieägare begära omregistrering av sina aktier så att aktieägaren är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 27 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering i god tid före avstämningsdagen tisdagen den 27 april 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 29 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid årsstämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats och hos bolaget, Lilla Bommens Torg 11, 41104 Göteborg. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och undertecknade formuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Collector AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Collectors webbplats. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se nedan). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771 – 24 64 00 (måndag-fredag 9.00-16.00).


Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats. Sker poströstningen med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret.


Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast söndagen den 25 april 2021, till adress Collector AB (publ), c/o Chefsjurist Josefin Eriksson, Box 11914, 404 39 Göteborg eller via e-post till josefin.eriksson@collectorbank.se.

Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.collector.se under rubriken ”Om Collector/Årsstämma 2021”, och hos bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär dem och som uppger sin postadress.


Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.