Hero image

ÅRSSTÄMMA 2020

Collector AB (publ):s årstämma kommer att hållas i Göteborg måndagen den 27 april 2020.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-viruset)

Av omtanke om aktieägarnas och övriga närvarandes hälsa och för att minska risken för spridning av coronaviruset vidtas ett flertal försiktighetsåtgärder vid årsstämman. Någon förtäring kommer inte att erbjudas vid årsstämman. Anföranden av styrelseordförande och VD kommer att hållas kortfattade, filmas och finnas tillgängliga på bolagets hemsida från den 28 april 2020.

Aktieägare som upplever en ökad oro i samband med smittspridningen – eller som kan ha exponerats för viruset eller som uppvisar symptom – rekommenderas att istället delta via ombud. Motsvarande förhållningssätt kommer även att tillämpas av bolagets representanter varför full representation av styrelsen inte kan utlovas. Bolagets ledning kommer inte heller att närvara vid årsstämman. Collector följer utvecklingen och myndigheternas direktiv noga och publicerar vid behov uppdaterad information på hemsidan.


Att rösta via ombud

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och som inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se. Collector uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Fullmaktsformulär för att företrädas av annat ombud finns att tillgå här på hemsidan. Instruktioner för hur aktieägare som vill bli företrädda av ombud går tillväga framgår av kallelsen till årsstämman.