Hero image

ÅRSSTÄMMA 2020

Collector AB (publ):s årstämma kommer att hållas i Göteborg måndagen den 27 april 2020.

Plats: Collectors lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådan begäran till styrelsen senast den 7 februari 2020. Begäran ska lämnas skriftligen och skickas till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Årsstämma”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Malin Alevåg, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Valberedning

Valberedningen har, inför årsstämman 2020, följande sammansättning:

  • Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder
  • Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
  • Fredrik Paulsson, utsedd av Helichrysum Gruppen AB
  • Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)

Rolf Lundström har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 7 februari 2020 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

Tidigare årsstämmor