Hero image

Affärsjuridik och finansrätt

Om du har rätt ser vi till att du får rätt

Vi är specialister inom olika rättsområden och branscher.

Affärsjuridik & finansrätt

Vi hjälper våra kunder med allt från att skriva avtal i samband med affärer till att upprätta delägaravtal.

Avtal

Vi har bred erfarenhet från alla olika typer av avtal. Utöver att se till att avtalen upprättas på ett korrekt sätt kan vi också erbjuda rådgivning om vad avtalen bör innehålla, sett ur ett affärsmässigt perspektiv.

Exempel på områden vi kan hjälpa till med inom kommersiell avtalsrätt:

 • Säkerhet och finansieringsavtal
 • Agent- och återförsäljaravtal
 • Franchiseavtal
 • Förvärv och försäljning av företag
 • Entreprenadavtal

Kommersiella fastigheter & hyresrätt

I dag bistår vi över 100 svenska fastighetsbolag med råd och tjänster inom fastighets- och hyresjuridik.

Vi hjälper till med allt från upprättande av komplicerade lokalhyreskontrakt, till att medverka i förvärvsdiskussioner.

Vi kan genom vår erfarenhet och kunskap ge råd i de flesta hyres- och fastighetsjuridiska frågor. Vi biträder i ett tidigt skede så att tvister och processer kan undvikas.
Exempel på tjänster inom hyresrätt och fastighetsrätt är:

 • Uppsägningar
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Hyreskontraktsskrivning
 • Upprättande av depositions- och pantavtal
 • Ombildning till bostadsrätt
 • Till fastpris eller takpris

Tvistemål & processer

Trygghet

Därutöver skall det vara enkelt och tryggt att vara kund hos oss. Av denna anledning erbjuder vi

 • Processerfarna och förhandlingsvana jurister som sköter varje process med högsta effektivitet.
 • Personliga kontaktpersoner med hög tillgänglighet. Vår storlek möjliggör att vi kan erbjuda kunderna en stor tillgänglighet och goda personliga kontakter.
 • Stort kundengagemang. Förståelsen för kundens praktiska affärsverksamhet och dennes juridiska behov är central.
 • Full kontroll över kostnaderna. Som kund hos Collector slipper du obehagliga överraskningar i form av oväntade fakturor. Vi jobbar allt som oftast med fast- och takprissättning.
 • Prestationsbaserad prissättning, även kallad success-fee, innebär att vi tar ett reducerat arvode i utbyte mot en prcentuell andel av inkasserat kapital i provision vid vunnet mål eller efter träffad förlikning.

Fastpris

Våra jurister har mycket stor förhandlings- och processvana och sköter varje process med högsta effektivitet. Tack vare vår erfarenhet och branschkunskap har vi kunnat fastprissätta ett antal tjänster framförallt anpassade för fastighetsbranschen. Exempel på fastprissatta tjänster är

 • Otillåten andrahandsuthyrning
 • Upprepad betalningsförsummelse
 • Störande hyresgäst
 • Kvarstad

Vi kan även genomföra utredning av personligt ansvar till fast pris, vilket innebär att vi utreder om styrelsen kan ställas till ansvar för att inte ha följt aktiebolagens regler.

Kontakta Juridik

Telefon: 010-161 00 00
E-post: lars.jansson@collectorbank.se

Kompetens

Våra jurister är specialiserade inom olika rättsområden och branscher. Flertalet har dessutom mångårig förhandlingserfarenhet och vana av komplexa tvistemålsprocesser. De rättsområden vi är specialister inom är:

 • Kommersiell avtalsrätt
 • Bank- och finansrätt
 • Obeståndsrätt
 • Hyres- och fastighetsrätt

Vi har en hög kompetens inom bolags- och föreningsrättens område och arbetar löpande med rådgivning och biträde på bolags- och föreningsstämmor samt klander av förenings- och stämmobeslut.

Processvana

Tydliga avtal är dessvärre ingen garanti för att tvister inte kan uppstå i ett senare skede, även om de minimerar risken. Collector Banks jurister har omfattande erfarenhet av att driva processer i domstol. Vi bistår även våra kunder med rådgivning så att processerna drivs ur ett affärsmässigt perspektiv. För att driva en process med affärsmässig framgång krävs till exempel att motparten har en betalningsförmåga den dagen en exekutionstitel erhålles. Exempel på tjänster inom processrätt:

 • Fordringsrelaterade tvistemål
 • Hyres- & fastighetsrelaterade tvister
 • Tvister inom transport och entreprenadrätt

Konkurs och obestånd

Frågor om återvinningsmöjligheter, styrelsens eventuella personliga ansvar och borgenärsbrott kan inte alltid överlämnas åt konkursförvaltaren att utreda. Bristande ekonomiska resurser i konkursboet utgör ofta ett hinder i konkursförvaltningens arbete.

Collector Bank har stor erfarenhet av att tillvarata borgenärens rätt i obeståndssituationer. Bland våra tjänster inom obeståndsrätt hör bland annat:

 • Konkursrättsliga åtgärder
 • Interimistiska tvångsåtgärder
 • Utredning av personligt ansvar för styrelsen