Juridik

Vi är specialister inom olika rättsområden och branscher. Om du har rätt ser vi till att du får rätt! Vi tillhandahåller juridisk biträde vid tvistemål - såväl utom rätta som vid domstolsförhandling.

Kompetens

Våra jurister är specialiserade inom olika rättsområden och branscher. Flertalet har dessutom mångårig förhandlingserfarenhet och vana av komplexa tvistemålsprocesser. De rättsområden vi är specialister inom är:

  • Kommersiell avtalsrätt
  • Bank- och finansrätt
  • Obeståndsrätt
  • Hyres- och fastighetsrätt

Vi har en hög kompetens inom bolags- och föreningsrättens område och arbetar löpande med rådgivning och biträde på bolags- och föreningsstämmor samt klander av förenings- och stämmobeslut.

Processvana

Tydliga avtal är dessvärre ingen garanti för att tvister inte kan uppstå i ett senare skede, även om de minimerar risken. Collector Banks jurister har omfattande erfarenhet av att driva processer i domstol. Vi bistår även våra kunder med rådgivning så att processerna drivs ur ett affärsmässigt perspektiv. För att driva en process med affärsmässig framgång krävs till exempel att motparten har en betalningsförmåga den dagen en exekutionstitel erhålles. Exempel på tjänster inom processrätt:

  • Fordringsrelaterade tvistemål
  • Hyres- & fastighetsrelaterade tvister
  • Tvister inom transport och entreprenadrätt

Konkurs och obestånd

Frågor om återvinningsmöjligheter, styrelsens eventuella personliga ansvar och borgenärsbrott kan inte alltid överlämnas åt konkursförvaltaren att utreda. Bristande ekonomiska resurser i konkursboet utgör ofta ett hinder i konkursförvaltningens arbete.

Collector Bank har stor erfarenhet av att tillvarata borgenärens rätt i obeståndssituationer. Bland våra tjänster inom obeståndsrätt hör bland annat:

  • Konkursrättsliga åtgärder
  • Interimistiska tvångsåtgärder
  • Utredning av personligt ansvar för styrelsen